ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 09/06/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 09/06/2020

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  την  9η  Ιουνίου 2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ ΄αριθμ. 429/12.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13.03.2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες εργασιών ΔΕΔΔΗΕ
 2. Απαλλαγή υπολόγου του υπ΄αριθμ. 812/2020 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
 3. Απαλλαγή υπολόγου του υπ΄αριθμ. 991/2020 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
 4. Έγκριση κάλυψης δαπάνης κηδείας απόρου κατοίκου Ιλίου
 5. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 004/2020 ΑΔΣ, περί καθορισμού οικονομικής συμμετοχής πολιτών στα προγράμματα άθληση για όλους
 6. Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 073/2020 ΑΔΣ και λήψη νέας που αφορά τον καθορισμό τέλους κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2020
 7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών που αφορά στην υπηρεσία «Συντήρηση, καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης»
 8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης , τρόπου εκτέλεσης και συγκρότηση επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών που αφορά την  «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου»
 9. Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών αξιολόγησης και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου, έτους 2020»
 10. Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού του φυσιοθεραπευτηρίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας»
 11. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για τις «Δημιουργικές υπηρεσίες γραφιστικής και προμήθεια αφισών – εντύπων, έτους 2020»
 12. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Πρόγραμμα Θερινής Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, έτους 2020»
 13. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού σχετικά με την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου»
 14. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών καταχώρησης της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου»
 15. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
 16. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας της σύμβασης σχετικά με την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος (δεκατιανού) για μαθητές απόρων οικογενειών του Δήμου Ιλίου»
 17. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την «Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων»
 18. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης σχετικά με την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος»
 19. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια της «Προμήθειας ειδών κυκλοφοριακής σήμανσης για προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα & ρυθμίσεις αύξησης του χώρου για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές μετακίνησης για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης της διασποράς του COVID-19» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και κατακύρωση αυτής

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

20. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων, έτους 2019

21. Σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, με προσωπικό που προσλαμβάνεται κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 64) όπως ισχύει

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

22. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙ: «Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» και την κατακύρωση ή μη της δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ»

23. Χορήγηση αναστολής των συμβατικών προθεσμιών & παράτασης της συνολικής προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:200 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

24. Ορθή επανάληψη της 077/19-5-2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου καθώς και της 138/19-5-2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς το χρονικό διάστημα της χορηγηθείσης παράτασης των παραδοτέων του υπ΄αριθμ. 30877/05-08-2019 Συμφωνητικού της Υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου Ιλίου

 

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

25. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα προμήθειας οχημάτων  για την ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου

 

Ε. ΓΕΝΙΚΑ

26. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά: α)της με αριθμό 29/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου και β) της με αριθμό 5495/2020 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 20ο Τριμελές)

27. Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 09/06/2020a