ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 31/08/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 31/08/2020

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την 31η Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ ΄αριθμ. 429/12.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13.03.2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2020
  2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και  συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης που αφορά την «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ιλίου, για δώδεκα μήνες»
  3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διαπραγμάτευσης και  συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης που αφορά την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και γάλακτος για το προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου (τετράμηνης διάρκειας – Covid19»
  4. Έγκριση πρακτικού  της επιτροπής  διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»
  5. Αντικατάσταση μουσικών Πολιτιστικής εκδήλωσης της Π117/2020, 4η ομάδα: «Διαδικτυακό Φεστιβάλ Τζαζ στις 14/09/2020»
  6. Λήψη απόφασης περί ακύρωσης της Απόφασης 160/2020 της Οικονομικής Επιτροπής κατά το μέρος που κάνει αποδεκτή την προσφορά της ατομικής επιχείρησης Καπραγκού Χρήστος του Κων/νου και τον αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο για την 1η και 2 ομάδα του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου έτους 2020

 

Ο Δήμαρχος

 

Νίκος Ζενέτος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΕ 31/08/2020a