ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 09/11/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 09/11/2020

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την 9η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ ΄αριθμ. 429/12.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13.03.2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη εργασιών ΔΕΔΔΗΕ

2. Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α 00.6495.0001 – λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως – για την προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου στο κοιμητήριο του Δήμου Ιλίου , ποσού 500,00€»

3. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του χρηματοδοτικού Προγράμματος
«Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020 από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Γ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
5. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α 15.7135.0006

Δ. ΓΕΝΙΚΑ
6. Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση σε δικαστήρια

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 09/11/2020a