ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 06/08/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 06/08/2020

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την 6η Αυγούστου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ ΄αριθμ. 429/12.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13.03.2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2020
 2. Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορούν στον «Καθαρισμό – Απολύμανση – Μυοκτονία – Απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής, δικτύου ομβρίων και κτιρίων του Δήμου»
 3. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσίας
 4. Κατάρτιση τροποποιημένων όρων επαναδιακήρυξης δημοπρασίας για τη Μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση διαφόρων υπηρεσιών και του ΚΕΠ του Δήμου Ιλίου
 5. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους που αφορούν τέλη καθαριότητας & φωτισμού και τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ)
 6. Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο κλήσεων παράνομης στάθμευσης

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιτωτικού Πίνακα Τελικού Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ)»
 2. Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ)»

 

Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

 1. Αποδοχή Απόφασης ένταξης / χρηματοδότησης της Πράξης «Διαδημοτικές Δράσεις και Εργαλεία για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ”» με κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5063312, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», στον Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής»

 

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για την ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιλίου και Ο.Α.Ε.Δ., για τη φιλοξενία νηπίων και βρεφών στο κτίριο του Ο.Α.Ε.Δ.

 

Ο Δήμαρχος

  

Νίκος Ζενέτος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 06/08/2020a