ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 19/05/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 19/05/2020

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την  19η  Μαΐου 2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ ΄αριθμ. 429/12.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13.03.2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2020
 2. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή των τιμών του τέλους κατάληψης κοινόχρηστων χώρων έως 31.12.2020, λόγω της πανδημίας του COVID – 19
 3. Διαγραφή υπολοίπου ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο που αφορά μισθώματα πλέον χαρτόσημου περιπτέρου του ΣΕΜΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών που αφορά την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και απολυμαντικών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου»
 5. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για τη «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου, σχολικού έτους 2020-2021»
 6. Χορήγηση παράτασης κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης στην εταιρεία Σπηλιώτης Α.Ε για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού του Δήμου Ιλίου (έτους2019)»
 7. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμήθειας
 8. Λήψη απόφασης περί κήρυξης άγονης της διαδικασίας για τη Μίσθωση ακινήτου σχετικά με τη στέγαση διαφόρων Υπηρεσιών του ΚΕΠ του Δήμου Ιλίου

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Διαβίβαση εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την έγκριση χορήγησης παράτασης και τροποποίησης του υπ’ αριθμ. 30877/05.08.2019 συμφωνητικού της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου Ιλίου»
 2. Έγκριση καταβολής δαπάνης αποζημίωσης λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 729»
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού Ι: «Υποβολή και αξιολόγηση προσφορών» της δημόσιας σύμβασης του έργου: «Συντήρηση – Επέκταση –Ενίσχυση Ηλεκτροφωτισμού Οδών και Κοινοχρήστων χώρων Εργ. Η1/20»
 4. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή- Συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων του Δήμου & λοιπές δράσεις»

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 1. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 15.6142.0005

 

 

           Ο Δήμαρχος

 

            Νίκος Ζενέτος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 19/05/2020a