332/2014 – Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών διάρκειας δύο (2) μηνών

332/2014 – Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών διάρκειας δύο (2) μηνών