119/2018 – Πρόσληψη προσωπικού καθηγητών φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα προγράμματα Αθλητισμού για Όλους (ΠΑγΟ) 2018 – 2019, με κάλυψη της δαπάνης υπό της μορφής αντιτίμου

119/2018 – Πρόσληψη προσωπικού καθηγητών φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα προγράμματα Αθλητισμού για Όλους (ΠΑγΟ) 2018 – 2019, με κάλυψη της δαπάνης υπό της μορφής αντιτίμου