302/2011 – Πρόσληψη προσωπικού κλάδου ΔΕ Ηλεκτρολόγων για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών διάρκειας δύο (2) μηνών

302/2011 – Πρόσληψη προσωπικού κλάδου ΔΕ Ηλεκτρολόγων για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών διάρκειας δύο (2) μηνών

Πρόσληψη προσωπικού κλάδου ΔΕ Ηλεκτρολόγων για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών διάρκειας δύο (2) μηνών

ADS3022011_.pdfa