291/2011 – Πρόσληψη προσωπικού κλάδου ΥΕ Καθαριότητας για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών διάρκειας δύο (2) μηνών

291/2011 – Πρόσληψη προσωπικού κλάδου ΥΕ Καθαριότητας για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών διάρκειας δύο (2) μηνών

Πρόσληψη προσωπικού κλάδου ΥΕ Καθαριότητας για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών διάρκειας δύο (2) μηνών

ADS2912011_.pdfa