Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος 2011