412/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4456/2017

412/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4456/2017