296/2019 – Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ιλίου για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4456/2017