383/2016 – Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2016, βάσει του Ν. 4412/2016, για τη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής

383/2016 – Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2016, βάσει του Ν. 4412/2016, για τη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής

383/2016 – Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2016, βάσει του Ν. 4412/2016, για τη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής

More Posts

115/2023 – αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 18.700,00 € από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», τη συμμετοχή στο πρόγραμμα επιχορήγησης Δήμων στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από το ν. 4830/2021» a