052/2017 – Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του στεγάστρου γηπέδου μπάσκετ στο Ο.Τ. 2166Α, βάσει του Ν. 4412/2016