015/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018, βάσει του Ν. 4412/2016

015/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018, βάσει του Ν. 4412/2016