085/2011 – Συγκρότηση των ΝΠΔΔ του Δήμου Ιλίου «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου» και «Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου» κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

085/2011 – Συγκρότηση των ΝΠΔΔ του Δήμου Ιλίου «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου» και «Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου» κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

Συγκρότηση των ΝΠΔΔ του Δήμου Ιλίου «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου» και «Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου» κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

ads0852011.pdfa