090/2011 – Συγχώνευση σχολικών επιτροπών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

090/2011 – Συγχώνευση σχολικών επιτροπών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

Συγχώνευση σχολικών επιτροπών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

ads0902011.pdfa