088/2011 – Συγχώνευση σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

088/2011 – Συγχώνευση σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

Συγχώνευση σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

ads0882011.pdfa