144/2018 – Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το νομοσχέδιο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση

144/2018 – Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το νομοσχέδιο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση