391/2016 – Συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στο έργο με τίτλο «Επιχειρηματική Ωρίμανση, Εισαγωγή Καινοτομιών και Δημιουργία Συνεργατικών Σχηματισμών στις επιχειρήσεις των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής» – Ορισμός Υπεύθυνου Έργου»

391/2016 – Συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στο έργο με τίτλο «Επιχειρηματική Ωρίμανση, Εισαγωγή Καινοτομιών και Δημιουργία Συνεργατικών Σχηματισμών στις επιχειρήσεις των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής» – Ορισμός Υπεύθυνου Έργου»

391/2016 – Συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στο έργο με τίτλο «Επιχειρηματική Ωρίμανση, Εισαγωγή Καινοτομιών και Δημιουργία Συνεργατικών Σχηματισμών στις επιχειρήσεις των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής» – Ορισμός Υπεύθυνου Έργου»