134/2017 – Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 022/2017 Α.Δ.Σ.