Σχολική Επιτροπή Α' Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιλίου

Σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 3852/10 και  την υπ’ αριθμ. 88/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η συγχώνευση όλων των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Σχολείων του Δήμου μας σε ένα Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιλίου».
 
 
Σκοπός της ως άνω Σχολικής Επιτροπής είναι:
 
 
α) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λ.π.
β) Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολείων και τον κάθε είδους εξοπλισμό τους.
γ) Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον
Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες.
δ) Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων.
ε) Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΕΣ – ΚΑΤΟΙΚΟΙ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δ/ΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΣΙΑΛΑΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, Δ/ντής του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου
ΚΑΡΑΜΗΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ/ντης του 4ου Δ.Σ. Ιλίου

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΤΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Νέστορος 101, 1ος  Όροφος,
Τηλ.: 213.2030.004, 213.2030.005 και 213.2030.008
Φαξ: 210.2630.122
 
Αναρτήσεις Σχολικών Επιτροπών Δήμου Ιλίου στην Διαύγεια: