114/2018 – Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τρίτους (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για την εργασία «Καθαρισμός – απολύμανση – μυοκτονία – απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων και κτιρίων του Δήμου»

114/2018 – Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τρίτους (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για την εργασία «Καθαρισμός – απολύμανση – μυοκτονία – απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων και κτιρίων του Δήμου»