308/2019 – Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στο Δήμο Ιλίου κατά το άρθρο 70 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 4604/2019

308/2019 – Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στο Δήμο Ιλίου κατά το άρθρο 70 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 4604/2019