152/2017 – Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 348/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

152/2017 – Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 348/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου