170/2017 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 065/2016 Α.Δ.Σ.