148/2017 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 124/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 30.231,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της εκδήλωσης “ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2017”»

148/2017 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 124/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 30.231,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της εκδήλωσης “ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2017”»

148/2017 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 124/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 30.231,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της εκδήλωσης “ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2017”»