045/2018 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 134/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου