289/2019 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 206/2019 Α.Δ.Σ.