406/2012 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 306/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 50958/44842/13-11-2012 έγγραφο του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

406/2012 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 306/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 50958/44842/13-11-2012 έγγραφο του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής