390/2016 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 320/2016 Α.Δ.Σ.