001/2018 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 339/2017 Α.Δ.Σ. που αφορά την έγκριση των (διορθωμένων) τευχών δημοπράτησης της μελέτης ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:200 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

001/2018 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 339/2017 Α.Δ.Σ. που αφορά την έγκριση των (διορθωμένων) τευχών δημοπράτησης της μελέτης ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:200 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

001/2018 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 339/2017 Α.Δ.Σ. που αφορά την έγκριση των (διορθωμένων) τευχών δημοπράτησης της μελέτης ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:200 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ