015/2012 – Τροποποίηση της 037/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου