409/2018 – Τροποποίηση του από 26.06.2018 συμφωνητικού με την εταιρεία ΝΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ιλίου»

409/2018 – Τροποποίηση του από 26.06.2018 συμφωνητικού με την εταιρεία ΝΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ιλίου»