408/2018 – Τροποποίηση του με αριθμό από 08.08.2018 συμφωνητικού με τη ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για την υπηρεσία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

408/2018 – Τροποποίηση του με αριθμό από 08.08.2018 συμφωνητικού με τη ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για την υπηρεσία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ