342/2013 – Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014