029/2017 – Χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε άπορη κάτοικο του Δήμου Ιλίου