033/2012 – Χορήγηση αδείας στη Δ.Σ. κα Καλογεράκη Ελένη