004/2020 – Τροποποίηση χρόνου ισχύος της σύμβασης για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»