005/2020 – Λήψη απόφασης για τον ορισμό του Γνωμοδοτικού Οργάνου – Επιτροπής που θα διενεργήσει τους διαγωνισμούς για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων

005/2020 – Λήψη απόφασης για τον ορισμό του Γνωμοδοτικού Οργάνου – Επιτροπής που θα διενεργήσει τους διαγωνισμούς για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων