008/2020 – Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών ποσού 2.899,81€ πλέον προσαυξήσεις της εταιρείας ΠΑΖΑΡΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, από τους υπ΄αριθμ. 60/26-11-19 & 64/29-11-19 και 65/29-11-19 βεβαιωτικούς καταλόγους