01/03/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 07/03/2019

01/03/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 07/03/2019

Σας καλούμε σε Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 7η  Μαρτίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

1. Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»a
2. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιώνa
3. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων παράνομης στάθμευσης & Κ.Ο.Κ.a
4. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016a
 
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 
5. Λήψη απόφασης για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 2109 περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ επί των οδών Ερμουπόλεως και Ιτέας με χαρακτηρισμό τμήματος του Ο.Τ. 2109 από οικοδομήσιμο χώρο σε χώρο «ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ»
6. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. ΥΔΡ 01/17a
7. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΡΓ. Α5/18a
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/15a
 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΥΓΕΙΑΣ
 
9.   Λήψη απόφασης για δημιουργία Τοπικού Κέντρου Εγγραφής Δοτών Μυελού των Οστών στο Δήμο Ιλίουa
10. Λήψη απόφασης αποδοχής της πράξης ένταξης «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο Ιλίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5029928 στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΣΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 (πρ/σμος Πράξης 99.760,36 €)a
 
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 
11. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 15.6142.0005a
 
Ε. ΓΕΝΙΚΑ
 
12. Έγκριση οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οικονομικού έτους 2018a
13. Έγκριση οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οικονομικού έτους 2018a
14. Έγκριση πίστωσης ποσού 184.432,93 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσηςa
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
                                                                                    
   
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–

01/03/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 07/03/2019