01/04/2019 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για το έργο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»

01/04/2019 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για το έργο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»

a


Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.
Ο Δήμος Ιλίου, πρόκειται να διεξάγει ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00 Ευρώ το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και από ΣΑΤΑ Δήμου Ιλίου. Με την παρούσα εργολαβία ο Δήμος θα συντηρήσει-αποκαταστήσει τις φθορές που, λόγω χρήσης ή παλαιότητας των υλικών, παρουσιάζονται σε σχολικά κτίρια.

Επίσης, κατ’ εφαρμογή :
1) Της περ. (α) παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και,
2) Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β΄)
θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή των τριών (03) τεχνικών υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους που θα αποτελέσουν την επιτροπή διαγωνισμού του ως άνω έργου σύμφωνα με την περ. (α) παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. Στην κλήρωση μετέχουν όλα τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 05-04-2019 και ώρα 10:30π.μ. μέσω της ιστοσελίδας: www.mimed.ggde.gra , από την ορισμένη, με απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, επιτροπή του άρθρου 5 της ως άνω Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών.

Η παρούσα ανακοίνωση, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες: α) του Δήμου: www.ilion.gra και β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gra

 

<!–

–>