01/06/2010 Συνέντευξη του Δημάρχου Ιλίου, κ. Νίκου Ζενέτου, για την εφημερίδα Western Press

01/06/2010 Συνέντευξη του Δημάρχου Ιλίου, κ. Νίκου Ζενέτου, για την εφημερίδα Western Press

1.      Ας ξεκινήσουμε από το σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, που είναι το επίκαιρο ζήτημα σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ποιες είναι οι δικές σας θέσεις για το βήμα αυτό; Ποια θετικά και ποια αρνητικά επισημαίνετε εσείς στο γενικότερο σχέδιο;
H ανάγκη μιας ριζοσπαστικής διοικητικής μεταρρύθμισης είναι επιτακτική για τη χώρα μας και το πρόγραμμα «Καλλικράτης» κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.
Μέσα από τα Συνέδρια της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. έχουμε επανειλημμένα ζητήσει τόσο αλλαγή στις δομές του κεντρικού κράτους όσο και αναβάθμιση της Αυτοδιοίκησης.
Πρέπει επιτέλους να δημιουργηθεί ένα επιτελικό κράτος που θα διαχειρίζεται τις απολύτως αναγκαίες εθνικές πολιτικές και παράλληλα να λειτουργήσει ένα αυτοδιοικητικό σύστημα με δύο ισχυρούς πυλώνες: τους Δήμους και τις Περιφέρειες.
Ο διοικητικός αυτός εκσυγχρονισμός αποτελεί ιστορική αναγκαιότητα για τη χώρα και συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.
Η Αυτοδιοίκηση έχει καταλήξει στο μοντέλο που θέλει για βιώσιμους Δήμους, οι οποίοι θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην τοπική ανάπτυξη και θα παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πολίτες, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
·         Οι νέοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι οικονομικά αυτοτελείς και πλήρως απεξαρτημένοι από το κεντρικό κράτος, προκειμένου να μπορέσουν να εκπληρώσουν την αποστολή τους.
·         O ισχυρός Δήμος πρέπει να προκύψει ύστερα από επίπονο διάλογο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών, ώστε να είναι αδιατάρακτη η επιζητούμενη συναίνεση και
·         Τέλος, η Μητροπολιτική Αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα σ’ αυτό το νέο σύστημα διακυβέρνησης.
Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο

<!–