01/07/2015 Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής

01/07/2015 Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ No1
Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι στις τεχνικές προδιαγραφές στο άρθρο 2 «Ασπρόμαυρος Laser Εκτυπωτής διπλής όψης Α4 με 2 επιπλέον toner για κάθε εκτυπωτή» στις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές αναφέρει «1 επιπλέον toner για  κάθε  εκτυπωτή.  Αν υπάρχουν  2  μεγέθη,  να  προσφερθεί  το   μεγαλύτερο». Αυτό αντικαθίσταται με
«2 επιπλέον toner για  κάθε  εκτυπωτή.  Αν υπάρχουν  2  μεγέθη,  να  προσφερθεί  το   μεγαλύτερο».

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ No2:
Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό  είναι το 2 % επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, ΧΩΡΙΣ το Φ. Π. Α. Δηλαδή τουλάχιστον 552,90 ευρώ

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για κάθε ομάδα των προς προμήθεια ειδών ξεχωριστά, η οποία συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, η «Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής» προϋπολογισμού 34.003,35€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% για τις αντίστοιχες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π60/2015 μελέτη του τμήματος Τεχνολογίας, Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προς προμήθεια ειδών μιας τουλάχιστον ομάδας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48 – 50, 3ος όροφος, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, την 01/07/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 έως 11.30.
 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου στις 23/06/2015.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Μελέτη, την Διακήρυξη, την Περίληψη Διακήρυξης και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

<!–