01/10/2012 Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων πενήντα (250) ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ.Σ.Δ.Ε.Ο ΕΔΡΑ)

01/10/2012 Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων πενήντα (250) ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ.Σ.Δ.Ε.Ο ΕΔΡΑ)

Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο ΕΔΡΑ ανακοινώνει,
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων πενήντα (250) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κoινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην περιφερειακή ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Στο πλαίσιο της πράξης θα υλοποιηθούν τα κάτωθι 3(τρία) υποέργα:
Υποέργο 1:        «Κ.Σ.Δ.Ε.Ο ΕΔΡΑ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ»
Συνολικός αριθμός ωφελουμένων που θα προσληφθούν: 100
Υποέργο 2:        «Κ.Σ.Δ.Ε.Ο ΕΔΡΑ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ»
Συνολικός αριθμός ωφελουμένων που θα προσληφθούν: 100
Υποέργο 3:       «Κ.Σ.Δ.Ε.Ο ΕΔΡΑ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΟΥ»
Συνολικός αριθμός ωφελουμένων που θα προσληφθούν: 50
 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
  • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και
  • να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).
Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Η αμοιβή των προσώπων που απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δικαιούχων φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους, ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση (για αναλυτική περιγραφή θέσεων, ειδικοτήτων, δικαιολογητικών, προϋποθέσεων συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής), τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην κατωτέρω διεύθυνση β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.edra-coop.gr) γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gra) και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gra) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων –> Διαγωνισμών Φορέων –> Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).
 
 
 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση
Δήλου 14, Τ.Κ. 12134, Περιστέρι, απευθύνοντάς την στον φορέα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΔΡΑ» (για την Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών) υπόψιν κ. Θεοδωρακόπουλου Σταύρου (τηλ. επικοινωνίας: 210 5913826).
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από Δευτέρα 1/10/2012 έως και την Παρασκευή  12/10/2012 από τις 9.00 έως 13.30.
 

<!–