014/2020 – Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας 11 «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και των υποδομών Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης στην Δυτική Αθήνα»

014/2020 – Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας 11 «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και των υποδομών Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης στην Δυτική Αθήνα»

014/2020 – Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας 11 «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και των υποδομών Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης στην Δυτική Αθήνα»