015/2020 – Λήψη απόφασης Τοπικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης