017/2020 – Λήψη απόφασης για μεταφορά και διαμόρφωση νέου χώρου της αίθουσας Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου