02/08/2018 Ανάρτηση ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣOX 2/2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για το Δήμο Ιλίου

02/08/2018 Ανάρτηση ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣOX 2/2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για το Δήμο Ιλίου

Ανάρτηση της υπ’ αριθμ. 20125/31-05-2018 Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι αντιτίμου του Δήμου μας.

Η 10ήμερη προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων αρχίζει την 03-08-2018 και λήγει την 13-08-2018.

<!–